Revision history of "Klima"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:41, 21 January 2020Jorgen (talk | contribs). . (406 bytes) (+406). . (Created page with "Måske er klimakrisen en gave til kristendommen. Det minder os om det vi måske har glemt: at vi ikke er sat på jorden for at være globale materialister. I stedet skal vi dy...")